Happy Birth Day Cake 

Basque Burnt Cheesecake

2  pounds    /  3 pounds   =    call me price  ฿

 (สั่งล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน)

Japanese Cotton Cheesecake

2  pounds    /  3 pounds   =   call me price  ฿

(สั่งล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน)

Matcha Cheesecake

2  pounds  /  3 pounds   =  call me price ฿ 

(สั่งล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน)

Matcha Basque Cheesecake

2  pounds  /  3 pounds   =  call me price ฿ 

(สั่งล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน)

Strawberry Chortcake

2  pounds    /  3 pounds   =   call me price ฿

 *ราคาขึ้นอยู่กับฤดูกาลผลไม้สด 

(สั่งล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน)

Orange Cake

2  pounds    /  3 pounds   =    call me price ฿

 *ราคาขึ้นอยู่กับฤดูกาลผลไม้สด

(สั่งล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน)

Crepe cake Strawberry

3 pounds Only  = call me price ฿

 *ราคาขึ้นอยู่กับฤดูกาลผลไม้สด

(สั่งล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน)

Chocolate Crepe cake

3 pounds Only  =  call me price ฿

 *ราคาขึ้นอยู่กับฤดูกาลผลไม้สด  

(สั่งล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน)

Raspberry Chessecake

2 pounds Only  =  call me price ฿

 *ราคาขึ้นอยู่กับฤดูกาลผลไม้สด  

(สั่งล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน)

Blueberry cheese pie

2  pounds    /  3 pounds =  call me price ฿


(สั่งล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน)